Οι στόχοι που επιδιώκει το Κέντρο Αριστείας είναι οι ακόλουθοι:

 • Η αύξηση του ενδιαφέροντος και την ενίσχυση των γνώσεων, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα οι μελλοντικοί πολιτικοί και οικονομικοί ηγέτες καθώς και οι διαμορφωτές κοινής γνώμης.
 • Η ανάδειξη του ενδιαφέροντος της ακαδημαϊκής κοινότητας και των Ευρωπαίων πολιτών για τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
 • Η παροχή κινήτρων συμμετοχής σε καινοτόμες εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες κατανόησης των θεμελιωδών εννοιών και δυναμικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η αντιμετώπιση της αυξανόμενης δυσπιστίας των ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με τα «ιδεώδη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η ενίσχυση της δημόσιας συζήτησης σχετικά με αμφιλεγόμενα ευρωπαϊκά προβλήματα.
 • Η βελτίωση των διδακτικών μεθόδων και υλικών που θα συνεισφέρουν στην βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της ερευνητικής δραστηριότητας.
 • Η παρότρυνση και η παροχή των κατάλληλων γνώσεων επαγγελματικής κατάρτισης και κινητικότητας.
 • Η δημιουργία νέων ερευνητικών και ακαδημαϊκών συνεργιών για την καθιέρωση σύγχρονων μοντέλων στην ανώτερη εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή γειτονία.
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
 • Ο συγχρονισμός της επιστημονικής έρευνας με τις ανάγκες των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
 • Η αναζωογόνηση των αξιών της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και του κράτους δικαίου. μέσα στην Ευρώπη και την αύξηση του.